วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.ปทุมธานี จัด Workshop คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

95
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

วว. ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.ทุมธานี จัด Workshop คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศจช. และแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชและหรือแปลงใหญ่ระดับจังหวัดและอำเภอ และคณะกรรมการ ศจช. และหรือแปลงใหญ่ ในวันที่  4 สิงหาคม2566 ห้องประชุมั้น 3  อาคาร RD 2 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

โอกาสนี   ดร.ตันติมา   กำลัง  นักวิจัยอาวุโส   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์   วว. ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทิศทางการผลิตชีวภัณฑ์เพื่อการค้าด้วยแล็ชุมช รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานขอ ศจช.และแปลงใหญ่ด้านการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ที่ วว. ได้ร่วมดำเนินงานกับำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมนี้ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และนางสุภาวดี บัวบาน นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ วว. ที่สามารถนำไปตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้

ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ลดการใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดการจัดอบรม /ข้อมูล รวมทั้งขอรับบริการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์ ได้ที่   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์   วว.  โทร. 0 2577  9016, 02-577 9021   โทรสาร 0 2577  9009   E-mail : icpim2@gmail.com

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *