“กรมเจ้าท่า” เร่งผู้ประกอบการเดินเรือเข้าระบบ สร้างความเชื่อมั่นการขนส่งทางน้ำและบริการตามมาตรฐานสากล

44
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

“กรมเจ้าท่า” เร่งผู้ประกอบการเดินเรือเข้าระบบ สร้างความเชื่อมั่นการขนส่งทางน้ำและบริการตามมาตรฐานสากล

“กรมเจ้าท่า” โดย สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ เข้ม ผู้ประกอบการ จดทะเบียน-ใบอนุญาตใช้เรือ เข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการแอบอ้าง-ปลอมแปลงเอกสาร ลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องอาชญากรรม ยันผู้กระทำผิดต้องรับโทษสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นกิจการเดินเรือไทย บริการปลอดภัย ได้มาตรฐาน

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ได้ให้ความสำคัญและติดตามการออกใบอนุญาตและใบรับรองประจำเรือเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนเรือ การเดินเรือในน่านน้ำไทย การตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน การกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การจัดทำแผนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ควบคู่กับการเสนอแนะและปรับปรุงระเบียบในการปฏิบัติการในการทำงานให้มีความชัดเจน อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานการพัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายของสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือในปีนี้ เพื่อมุ่งยกระดับการกำกับดูแล บริหารงาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีด้านการจดทะเบียนเรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาหรือการกระทำผิดและอาชญากรรม เช่น การนำเรือไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือนำไปใช้ผิดประเภท เป็นต้น และเป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคมในปี 2566

นอกจากนั้น ในภารกิจการให้บริการด้านทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ ได้แก่ การจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์ การจำนองเรือ การขอรับใบอนุญาตใช้เรือ การเปลี่ยนประเภทเรือ/ประเภทการใช้/เขตการเดินเรือ การเปลี่ยนชื่อเรือ การออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินเรือประจำทาง การยกเลิกทะเบียนเรือ และยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ ได้กำหนดค่าเป้าหมายในการออกใบสำคัญต่างๆ จำนวน 234,000 ฉบับ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการให้บริการยังคงมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองอความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่

ด้วยมาตรการข้างต้น กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจดทะเบียนเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบเรือที่อาจมีสภาพไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมในการใช้งาน โดยหลีกเลี่ยงการใช้บริการ และแจ้งเหตุการณ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การใช้เรือโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เรือเข้าสู่ระบบ ลดการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย ลดผลกระทบต่อการให้บริการ สนับสนุนการเจริญเติบโตของกิจการเดินเรือ และเพิ่มขีดความสามารถในระบบขนส่งทางน้ำอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *