“ม.ราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับ เรือนจำ จว.ภูเก็ตทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ ในการประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ในการจัดการศึกษา

77
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

“ม.ราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับ เรือนจำ จว.ภูเก็ตทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ ในการประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบต่าง ๆ!!

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตและเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการประสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบต่าง

โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนาม ทั้งนี้ นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีและร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นการมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือทางวิซาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริม ฝึกอบรม พัฒนาพฤตีนีสัยผู้ต้องขังในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดพร้อมปัญญา พร้อมทั้งประสานงาน
เชื่อมโยงเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง 1 ทั้งหน่วยงาน ชุมชน และบุคคล ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ บูรณาการผ่านการเรียนการสอน ซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย และมีแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและทักษะความชำนาญในการเล่นดนตรีซึ่งเรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ใช้ความสามารถทางด้านการเล่นดนตรี ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

2. กิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในถ่ายภาพนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ และสวยงามอีกทั้งยังส่งเสริมการมีอาชีพหลังพ้นโทษ

3. กิจกรรมจัดทำป้ายพันธ์ไม้

4. กิจกรรมการสื่อสารและเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น

5. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจพัฒนาพื้นที่เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ โดยมีพื้นที่ จำนวน 6 ไร่ และได้ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

6. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ด้านการควบคุม และการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี
สู่สังคม

7. กิจกรรมวาดภาพเหมือน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะทางด้านศิลปะ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยกิจกรรมทั้งหมดนั้น จะดำเนินการในห่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง เดือนพฤษภาคม 2566

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *