มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค

130
0
Reading Time: 4 minutesReading Time: 4 minutes

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค  สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้  

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

สำหรับงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง ร่วมกันสืบสาน ต่อยอด จัดงานในครั้งนี้ โดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดำเนินงาน 9 ด้าน สู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และโครงการภัทรพัฒน์  เพื่อสร้างการรับรู้ – เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการนับร้อยนับพันสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการผลิตผลจาการพัฒนาของโครงการ และคนรุ่นใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 –  5 ธันวาคม 2565 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านงานพัฒนาด้านต่างๆ จนเกิดเป็นผลิตผลจากการพัฒนา ผ่านโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภายในงานได้รวบรวมผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กปร. มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านผู้มีประสบการณ์และปฏิบัติงานจริง ใน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้ความสำเร็จจากการพัฒนา อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ

ภายในงานยังได้มีการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามาทำกิจกรรมที่สนใจ อาทิ อาหารไทย ขนมไทย งานหัตถกรรม เป็นต้น และพิเศษในวันสุดท้ายของการจัดงาน คือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลคือ “วันดินโลก” จะมีการถ่ายทอดเรื่องราววันดินโลกให้ได้รับฟัง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เกิดผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม กล่าวว่า เมืองสุขสยามได้เนรมิตพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา จากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างการรับรู้ – เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริที่แก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก พัฒนาความเป็นอยู่และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมงาน เยาวชน คนรุ่นใหม่ สืบสานพระราชปณิธานสืบต่อไป โดยคาดหวังว่างานชัยพัฒนาแฟร์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้โอกาสผู้คนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เข้าใจแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และสามารถนำไปต่อยอด ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ภายในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา  และโซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการนำเสนอเกี่ยวกับ “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู Limited Edition” ผ่านเรื่องราวของ โครงการหงษ์ทองนาหยอด ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนา และเกษตรกรอย่างมากมาย

สำหรับ โซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบด้วย

1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยร้าน “จันกะผัก” เสนอผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและผักปลอดสาร เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม นำเสนอ น้ำพิงค์พาร์คสูตรพระราชทาน ขนมและงานฝีมือจากศิษย์อุทยานฯ เป็นต้น /ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร เสนอผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัย ข้าวและผลไม้แช่อิ่ม /โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดสารพิษ

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะ / โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา จัดแสดงกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองและรับชมวีดิทัศน์เรื่องราวความเป็นมา /  เรียนรู้เรื่องของการ “ฟื้นฟูป่า” กับโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย พร้อมสาธิตการหีบน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และจำหน่ายปุ๋ยโบกาฉิ สำหรับฟื้นฟูดิน/โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) จังหวัดพังงา เสนอผลิตภัณฑ์กะปิคุณภาพ ที่ทำจากกุ้งเคยแท้ และงานหัตถกรรมผ้าย้อมจากต้นเสม็ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบภัยสึนามิ

3. ด้านพลังงาน โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอเรื่องราวการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกโกโก้ มะม่วงเบา สมุนไพร ฯลฯ จนสามารถแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างรายได้เสริมให้โครงการฯ

4. ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข นำเสนอเรื่องราวด้าน “โภชนาการ” ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ที่ได้สมญานามว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก โดยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย /ทำความรู้จัก “ไข่ไก่ อารมณ์ดี happy chicken ไข่โอเมก้า” และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ที่มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับคนไทยและกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด-19 ที่ผ่านมา

5. ด้านต่างประเทศ นำเสนอเรื่องราว โครงการระหว่างประเทศของมูลนิธิชัยพัฒนา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ และโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐประชาชนลาวที่มีหลากหลายโครงการ

6. ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร นำเสนอ “เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน” โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / โครงการทหารพันธุ์ดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผักและผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอ “ผักไฮโดรโปรนิกส์”

7. ด้านการศึกษา นำเสนอเรื่องราวของนักเรียนทุนพระราชทาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และครู เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง ตลอดจนการร่วมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยาและโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา

8. ด้านสังคมและวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดขนาดเล็ก เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชนบริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามหลัก บ-ว-ร

9. ด้านภัทรพัฒน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ร่วมสมัย อาทิ ผ้าไหม และ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเรื่องราวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้แก่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอผลิตภัณฑ์ ผ้าทอบ้านตอหลัง ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสื่อกระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ข้าวกล้องหอมกระดัง บ้านตอหลัง – ทรายขาว จังหวัดนราธิวาส สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์ไม้เสม็ด เป็นต้น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ อาทิ ชาเห็ดหัวลิง ชาผักเชียงดา ปลาหยอง น้ำพริกปลานิลหยอง ปลากดหลวงรมควัน เห็ดสวรรค์ กาแฟเทพเสด็จ น้ำผึ้งจากดอกกาแฟ เป็นต้น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น กะปิ ผลิตจากกุ้งเคยแท้ น้ำพริกเผาหอยนางรม น้ำมังคุด น้ำลูกหม่อน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร นำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกภาพวาด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ยาดมสมุนไพร เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่  ไอศกรีมนมสด ผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ แชมพูประคำดีควาย

อีกไฮไลท์สำคัญคือ โซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการหงษ์ทองนาหยอด โครงการในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนาและเกษตรกร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เพาะปลูกตามวิธีการนาหยอด เพื่อให้ได้ผลผลิตทีดีขึ้น ดังเช่น ปณิธานของผู้บริหาร คุณวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริษัท  ผู้ลงนามถวายผลิตภัณฑ์จากโครงการหงษ์ทองนาหยอดที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิไทยตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ และรำลึกเสมอว่าชาวนาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ เกษตรกรไทยยั่งยืน อีกทั้งยังมีโซน Smart farm solution ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา สามารถทำให้ข้าวมีคุณภาพสูงขึ้น และพบกับกิจกรรมเมนูชงชิม ที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปได้มีโอกาสชิมข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู100% Limited edition ที่ได้จากโครงการหงษ์ทองนาหยอด ที่นับได้ว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก การันตีโดยการเป็นตัวแทนของประเทศ เข้าประกวดงานข้าวโลก และได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลก 2 ปีซ้อน งานนี้ผู้บริโภคจะได้มีโอกาสสัมผัสกับ ข้าวที่หอมที่สุด นุ่มที่สุด และอร่อยที่สุดในงานชัยพัฒนาแฟร์

อีกทั้งในทุกวันของการจัดงาน ได้มีการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ใน 9 หัวข้อ ตามงานพัฒนา 9 ด้าน เพื่อก้าวสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 65 –  5 ธ.ค.2565 (เว้นวันที่ 30 พ.ย.2565) ในเวลา 15.00–16.00 น. และเวลา 13.00 – 14.00 น. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โดยเชิญดารา นักแสดง ร่วมพูดคุย พร้อมผู้มีเกียรติที่มีส่วนร่วมในงานพัฒนา การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีคุณเกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ  อาทิ

28 พ.ย. 65 ร่วมพูดคุยกับ คุณโน้ต ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล กับงานพัฒนาด้านสาธาณสุข : โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น และโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

29 พ.ย. 65 ร่วมพูดคุยกับ คุณท๊อป ดารณีนุช โพธิปิติ เรื่องงานพัฒนาด้านการศึกษา: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / นักเรียนทุนมูลนิธิชัยพัฒนา / การศึกษาทางไกล 2 ทาง / โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา

1 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณลอร่า ศศิธรวัฒนกุล เรื่องงานพัฒนาด้านความมั่นคง: โครงการทหารพันธุ์ดี / ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / เมล็ดพันธุ์ผัก / พันธุ์ข้าวพระราชทาน

2 ธ.ค.  65 ร่วมพูดคุยกับคุณเมธวิน อังคทะเวนิช เรื่องงานด้านภัทรพัฒน์ และงานด้านต่างประเทศ

3 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณเกรซ มหาดำรงค์กุล เรื่องของงานพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

4 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณแอ๊ด ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย เรื่องงานด้านภัทรพัฒน์ ความเป็นมาของการบูร และสาธิตการทำการบูร

พิเศษ  วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กับการถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้อ “วันดินโลก” วันที่ก่อตั้งเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสาธิต และ เวิร์คชอป เพื่อการเรียนรู้ จากโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย 2565 – 5 ธ.ค. 2565  ได้แก่ 25 พ.ย.65   จำหน่ายและสาธิตการทำขนมเรไร / 26 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำงานประดิษฐ์พวงกุญแจนกฮูก พวงกุญแจดอกทิวลิป สายคล้องแมส ที่เก็บพวงกุญแจ  / 27 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมลูกชุบ / 28 พ.ย. 65  จำหน่ายและสาธิตการทำอาหารในเมนูล่าเตียงและเม็ดขนุน / 29 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมไข่ปลา / 30 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำสาคูไส้หมูและช่อม่วง / 1 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำถั่วแปปเสวย / 2 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำสบู่สมุนไพรแฮน / 3 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำงานประดิษฐ์พวงกุญแจนกฮูก พวงกุญแจดอกทิวลิป สายคล้องแมส ที่เก็บพวงกุญแจ / 4 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมลูกชุบ / 5 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำเมนูล่าเตียงและเม็ดขนุน

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” รวบรวมโครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”เรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา จากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ทั่วไทย 4 ภาค ร่วมสัมผัส เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริ สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *