พม. ดึงผู้บริหารระดับสูงระดมความคิดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Reading Time: < 1 minute พม. ดึงผู้บริหารระดับสูงระดมความคิดขับเคลื่อนนโยบายสู่ก … อ่านเพิ่มเติม พม. ดึงผู้บริหารระดับสูงระดมความคิดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มุ่งบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี