สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรม“พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” บ้านท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร 

96
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรม“พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” บ้านท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร

(29 กุมภาพันธ์ 2567)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สวส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นทาง สวส.จึงจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บ้านท่าฉลอม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชนของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร                                                          นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินการลงพื้นที่มาแล้ว 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน ได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ

กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้


ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เล่าความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี 2560 ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคน(นักธุรกิจ)ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเป้าหมายคืออยากให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำร่องที่ท่าฉลอม โครงการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พัฒนาเครื่องวัดขึ้นมาเองและมีแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ โครงการลดพลังงานขยะด้วยพลังสะอาด โดยชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเก็บขยะทะเล(ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ

นายอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่าจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาค ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง การดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงการจ้างงานแบบครบวงจร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนพิการในการจัดหาผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสการจ้างงาน ทั้งนี้ยังเพิ่มช่องทางให้ผู้พิการสามารถจำหน่ายสินค้าของตน ผ่านช่องทางของบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ)

นายชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ ประสานงานกลุ่มโอท็อป ขยายช่องทางการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ

นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ กล่าวถึงบทบาทของ สวส. ในเรื่องของการสนับสนุนกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเรื่องของเงินกู้ เงินให้เปล่าในการเริ่มต้นกิจการ การร่วมทุน บูรณาการในรูปแบบต่างๆ สร้างการรับรู้ และรู้จักวิสาหกิจชุมชน การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านท่าฉลอม จะประทับใจกับความร่วมมือ รักและสามัคคี ของคนในชุมชนอย่างแน่นอน

 

สวส.นับว่าเป็นหน่วยงานในอันมีส่วนช่วยผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค ถือเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีการรับรู้และเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม อันจะช่วยให้ธุรกิจทางสังคมสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้ม.

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *