ดีเดย์วันนี้ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

89
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

ดีเดย์วันนี้ เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 จากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 24 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวโดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) และ เห็นชอบใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมการทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายด้านการฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร เสนอคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ออกระเบียบและประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆโดยคณะกรรมการมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการตามที่พระราชบัญญัติกำหนด จำนวน 10 คน ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ซึ่งได้มีการมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร

สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการและภาคเอกชน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการเงินหรือการธนาคาร การฟื้นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเป็นหนังสือก่อนการเสนอแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออกให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่กรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานใหญ่ อาคาร CEC เลขที่ 68/12 ชั้น 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 080-070-2991 , 080-070-2334 ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัด

4. เกณฑ์การประเมิน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะประเมินผู้สมัครผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *