OKMD เตรียมจับมือ 3 พันธมิตรหลัก เร่งปั้นคน New gen เข้าสู่ตลาดทุน ตั้งเป้า Kick off คาราวานความรู้ฯ ทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2566

81
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

OKMD เตรียมจับมือ 3 พันธมิตรหลัก เร่งปั้นคน New gen เข้าสู่ตลาดทุน ตั้งเป้า Kick off คาราวานความรู้ฯ ทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพฯ – สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 3 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินการลงทุน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางการเงินและการลงทุนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้พร้อมต่อยอดการลงทุนในอนาคต ตั้งเป้าเปิด ‘โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน’ ในไตรมาส 4 ของปี 2566 คาดมีเยาวชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวว่า “ด้วยภารกิจหลักของ OKMD ในการบริหาร และจัดการความรู้ของประเทศในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ 4 ด้านหลักที่คนไทยทุกคนควรรู้คือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) สุขภาพและสาธารณสุข (Health Literacy) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และความยั่งยืน (Sustainable Literacy) จึงนับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF เล็งเห็นความสำคัญร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 13-18 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคต จึงได้เตรียมให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้”

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในครั้งนี้ OKMD มีแผนงานที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย งาน ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทักษะทางการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน รวมทั้งเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. และหน่วยงานที่สำคัญด้านการเงินการลงทุน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

ด้าน ดร.พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยหลังการหารือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับ OKMD ว่า “ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีทักษะทางการเงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตัวเอง และวางแผนบริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และการร่วมมือกับ OKMD ในโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน เป็นอีกหนึ่งโครงการสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน”

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า OKMD เชื่อว่าการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะทาง ด้านการเงินในช่วงวัยเด็กและเยาวชน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้คนไทยมีความรู้และระดับทักษะ ทางการเงินสูงขึ้นในทุกด้าน และเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้า หมาย มีการก่อหนี้และภาระหนี้ที่ไม่จำเป็นลดลง มีการออมเพิ่มขึ้น และมีการออมตามแผนทางการเงินและเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง และแรงกดดันทางการเงิน ผ่านการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังมีทักษะด้านการเงินดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการเงินดิจิทัลได้ รวมทั้งสามารถป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดของโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน จะประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการองค์ความรู้โดยจัดทำหลักสูตรและชุดความรู้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การจัดสัมมนาและแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้าน Financial Literacy 3) การบ่มเพาะความรู้สร้างความรู้ ผ่านงานตลาดนัดความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ 8 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค 4) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน ประกอบด้วยมุมความรู้ และบอร์ดความรู้มีชีวิต 5) การบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก และการประกวดโครงงานวางแผนการเงินการลงทุน และ 6) งานเผยแพร่ความรู้เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเร็วๆ นี้ ทาง www.okmd.or.th

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *