เซ็นทรัลพัฒนามอบสิทธิพิเศษลูกค้าVIPจัดทริปท่องเท่ียวเส้นทางสายมู กับหมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ทัวร์ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล ท่ีเมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา

69
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

เซ็นทรัลพัฒนามอบสิทธิพิเศษลูกค้าVIPจัดทริปท่องเท่ียวเส้นทางสายมู กับหมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ทัวร์ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล ท่ีเมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลและดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาท่วั ประเทศ มอบประสบการณส์ ุดพิเศษ จัด Exclusive Trip ใหก้บลูกคา้ VIP จาก แคมเปญ The Great Chinese New Year 2023 ไหว้พระเสริมมงคลกับ หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา ทัวรไ์ หว้พระขอพร- แกช้ ง ท่ีวัดดังในจงังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 แห่ง ไดแ้ ก่ วัดใหญ่ชัยมงคล ขอพรเรื่องการงาน สุขภาพ และ ความรกั , วัดพนัญเชิงวรวิหาร ขอพรเรื่องคา้ ขายและเสริมความม่นั คงในชีวิต พรอ้ มสกั การะขอพรเรื่องโชค ลาภแกป้ ีชงกับเทพเจา้ ไฉ่ซิงเอี๊ย, วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร ขอพรเรื่องเสริมสิริมงคลและแคลว้ คลาดปลอดภัย และวัดมงคลบพิตร ขอพรเรื่องเสริมสิริมงคลและเสริมเมตตาบารมี พร้อมรับความรู้ตลอด ทริปแบบเจาะลึกจากคุณต้า-ธนภัทร์ลิม้หัสนัยกุลแฟนพนัธแ์ทว้ดัไทยอย่างใกลช้ิดแวะทานอาหารกลาง วันท่ี โรงแรมศาลาอยุธยา อีเทอรี่ แอนด์ บาร์ ปิดทา้ ยดว้ ยการแวะจิบนา้ ชายามบ่าย (Afternoon Tea) และ เยี่ยมชมศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัอยธุยา

สาหรบัทริปพิเศษในครงั้นี้เซ็นทรลัพฒันาจดัขึน้เพ่อืเป็นการขอบคุณลกูคา้จากแคมเปญTheGreatChinese New Year 2023 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเราจะยังคงมีกิจกรรมดีๆแบบมอบให้กับลูกคา้ สุดพิเศษอีกในทุกๆแคมเปญ โปรดติดตามข่าวสารในกิจกรรมและขอ้มลูโปรโมช่นัต่างๆไดท้่ีเพจcentralpattanaต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *