“เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีพร้อมแจ้งความคืบหน้าเงินเยียวลำไย!!

91
0
Reading Time: 2 minutesReading Time: 2 minutes

“เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีพร้อมแจ้งความคืบหน้าเงินเยียวลำไย!!

วันที่ 12 ก.พ.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ส.อ.นิกร บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทำหนังสือแจ้งถึงความคืบหน้ากรณีเงินชดเชยเยียวยา ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมระบุข้อความขอบคุณถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ห่วงใยและมองเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือโดยระบุข้อความ ดังนี้

เรียน พี่น้องเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ

เรื่อง ติดตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565

​​1.ตามที่ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ ได้ยื่นหนังสือขอเยียวยาลำไยต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และท่านนายก ฯ ได้รับทราบและให้ฝ่ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ) ติดตาม เรื่องดังกล่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวว่า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

3.เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวว่า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบรอบและชัดเจนต่อการดำเนินโครงการ รวมทั้ง เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลโครงการและประสานกับหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำข้อคิดเห็นของหน่วยงานมาปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว และได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

4.วันที่ 31 ธันวาคม 2565
นายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอข่าว กรณีโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564/2565 ขณะนี้รอเพียงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้เสนอตามขั้นตอนตั้งแต่ เดือนกันยายน 2565 บัดนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 4 เดือน โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในหนังสือถึง คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

5.วันที่ 26 มกราคม 2566 เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 40 คนได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ,รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาลโดย นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับเรื่องและได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับทราบรายละเอียดดังนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0506/28643 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โดยขอให้พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเฉพาะที่มาของแหล่งเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน รวมทั้ง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 1008/15058 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กรณีการขออนุมัติดำเนินการโครงการดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดว่าเป็นการดำเนินการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระการคลังในอนาคต
​​
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/90 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 แจ้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อแนะนำเรียบร้อยแล้ว โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ รวมทั้งสิ้น 3,806,631,678 บาท (สามพันแปดร้อยหกล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. โดยขอให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และในปีถัดไปตามเกิดขึ้นจริงให้แก่ ธ.ก.ส.ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี

แต่เนื่องจากหนังสือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก รองนายกรัฐมนตรี ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ) ที่กำกับดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเรื่องเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย จึงได้ส่งคืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง

และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามหนังสือขออนุมัติโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/622 และรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ลงนาม ในหนังสือ ที่ นร.0403(กร.4)/2911 ลงวันที่ 6กุมภาพันธ์ 2566

สุดท้ายกระผมจ่าสิบเอกนิกร บุญชัย
ในนามผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ

ขอขอบพระคุณ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ห่วงใยและมองเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องราคาลำไยตกต่ำ พร้อมกับช่วยเร่งผลักดันเงินเยียวยาลำไย ให้กับเกษตรกร ชาวสวนลำไย จนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

จ่าสิบเอกนิกร บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัด ภาคเหนือ

12 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *