“ดีป้า” สานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6

102
0
Reading Time: 3 minutesReading Time: 3 minutes

ดีป้าสานต่อภารกิจสร้างผู้นำยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6

ดีป้า กระทรวงดิจิทัลฯ สานต่อภารกิจปั้นซีอีโอยุคดิจิทัลต่อเนื่อง เดินหน้าเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 อย่างเป็นทางการ คาด 109 ผู้บริหารที่ร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และผลักดันประเทศสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์

 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมยกระดับองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 109 ราย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า พร้อมด้วย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ กล่าวปาฐถาพิเศษในหัวข้อ Thailand Digital Society โดยระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผ่านนโยบายระดับประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลในทุกระดับ โดยเฉพาะการยกระดับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของระเทศให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลก โดยที่ผ่านมา ดีป้า ได้ดำเนินหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมาแล้ว 5 รุ่น สร้างผู้นำดิจิทัลมากกว่า 400 ราย ซึ่งภายหลังประสบความสำเร็จอย่างมากจากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง 5 รุ่น ดีป้า จึงสานต่อหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งผู้บริหารที่ร่วมอบรมในหลักสูตรฯ จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายและแผนงานในยุคดิจิทัล อาทิ Blockchain, IoT, AI, Cyber Security, Big Data and Analytics, 5G, Cloud Computing ฯลฯ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้คร่ำหวอดในแวดวงดิจิทัล รวมถึงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์กับบริษัทเทคดิจิทัลชั้นนำ และองค์กรระดับแนวหน้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ผู้บริหารที่ร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อต่อยอดแนวคิด ก่อนประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและยกระดับองค์กรของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย เพื่อผลักดันประเทศสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมยังได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand Digital Competitiveness จาก ผศ.ดร.ณัฐพล Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก (Mega Trends) จาก นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ Digital Transformation & Manpower หลังวิกฤตโควิด-19: โอกาสและอุปสรรค จากเหล่ารุ่นพี่ Digital CEO

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 เช่น นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,   นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, นายเชษฐา ศุภวราสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล ัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และการลงทุนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นางสาวณัฐฐินี แก้วสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,นายปริสุทธิ์ ชินอมรพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน), นางสาวภัทรา สุวรรณเดช  ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง, นางมรกต ยิบอินซอย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, นางมาลินี ภาวิไล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ดร.ฤทธิกร ภูมิมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ลาว จำกัด, ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลศรีสวรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา, นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย,  นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด เป็นต้น  และสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 ได้ที่www.depa.or.th/th/digitalceo

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *