กกร.จับมือทีเส็บแสดงพลังความร่วมมือภาคเอกชน สนับสนุนไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 PhuketThailand

75
0
Reading Time: 3 minutesReading Time: 3 minutes

กกร.จับมือทีเส็บแสดงพลังความร่วมมือภาคเอกชน สนับสนุนไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 PhuketThailand

25 มกราคม 2566: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ผนึกกำลังทีเส็บ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand รวมพลังเร่งกระตุ้นการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ปลุกกระแสสนับสนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 PhuketThailand ให้เป็นวาระแห่งชาติ ก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายชิงชัยกับ 4 ประเทศเดือนมิถุนายนนี้

​การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ตอกย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่จะเป็นการเน้นย้ำและสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions หรือ BIE) และประเทศสมาชิกรวมกว่า 171 ประเทศ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านการสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Connect the Dots รวมพลังในการเชื่อมต่อเพื่อสร้างการรับรู้ให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กกร.จังหวัดภูเก็ต และ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล ในการเตรียมความพร้อมในการสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand อีกทั้งจะขอความร่วมมือจาก กกร.ในทุกจังหวัดของไทย และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ มิติ ซึ่งผมเชื่อว่าการร่วมมือของภาคเอกชนไทย จะเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุน ‘ประเทศไทย’ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บส่งเสริมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งความร่วมมือกับกกร. นับเป็นความร่วมมือสำคัญจากภาคเอกชน โดยจะร่วมกันหารือเอกชน และสื่อสารประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การร่วมจัดเวทีหารือความร่วมมือ การพัฒนาสื่อสนับสนุนฯ เช่น การพัฒนาSupporting Feature บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังร่วมสนับสนุนโครงการ การเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ แบนเนอร์ วีดิทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของประเทศ”

​ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ (Specialised Expo) ภายใต้ชื่อ เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ประเทศไทย หรือ Expo 2028 Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหากไทยได้รับสิทธิเป็นเจ้าภาพจัดงาน จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ และการแบ่งปันความมั่งคั่งร่วมกัน ก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกระจายรายได้ เพิ่มอัตราการจ้างงาน ด้านท่องเที่ยวและไมซ์ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสังคม เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่

​โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand หรือ Thailand Candidature Committee ซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องดำเนินงานร่วมกัน คือ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพการจัดงานจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าภาพ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการรณรงค์หาเสียงกับประเทศต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการของ BIEและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศ โดยทีเส็บเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมตามข้อกำหนดของ BIE ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงโค้งสุดท้าย คือ การจัดกิจกรรม Expo 2028 Phuket Thailand Symposia ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยเชิญคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิก BIE ในกรุงปารีสเข้าร่วม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดงานมาแสดงทรรศนะและจุดยืนของไทย (Vision Statement) รวมถึงการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา กลุ่มย่อย (Small Seminar) ในแต่ละกลุ่มประเทศ

​การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand คาดการณ์ว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 4.92 ล้านคน มีผู้เข้าชมหมุนเวียนประมาณ 7 ล้านคน จาก 106 ประเทศ ก่อให้เกิดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มากกว่า 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 9,512 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานมากกว่า 113,439 ตำแหน่ง หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายร่วมกับอีก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนติน่า ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE 171 ประเทศ จะคัดเลือกประเทศเจ้าภาพการจัดงานและจะประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนปีนี้

ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านลิงก์https://support.expo2028thailand.com ได้แล้ววันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *